Любезно искаме да Ви уведомим, че в качеството си на посредник при осъществяване на сделки с недвижими имоти, АГЕНЦИЯТА, част от STOYANOV ENTERPRISES се явява задължено лице по чл. 4, т. 18 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) и чл. 9, ал. 2 от Закона за мерките срещу финансиране на тероризма (ЗМФТ).
Съгласно цитираните закони преди сключването на Договор за посредничество при покупка-продажба на недвижим/и имот/и, Споразумение за гаранционен депозит и други документи, както и при сделки за отдаване под наем на недвижим/и имот/и, при които месечният наем възлиза на или надвишава 10 000 евро или тяхната равностойност в различна валута, сме длъжни да извършим комплексна проверка, включваща идентифициране на клиентите като за целта ще изискваме от Вас следните документи:
    •    Копие на документ за самоличност /лична карта - за български физически лица или паспорт - за чуждестранни физически лица; при наличие на документ, удостоверяващ пребиваването на чужди граждани на територията на Република България се снема копие и на същия/

    •    Копие на документ за самоличност на законен представител/и и на действителен/и собственик/ци (за юридическо лице)

    •    Копия на пълномощно, на документ за самоличност на пълномощника, при наличие на упълномощено лице, което да Ви представлява.

    •    Декларация по чл. 42, ал. 2, т. 2 от ЗМИП за видна политическа личност, с която декларирате, че не попадате в категориите по чл. 36, ал. 2, чл. 36, ал. 5, както и че през последните 12 месеца не сте попадали в някоя от тези категории или респективно попадате в някоя от изброените категории. Декларацията се попълва от клиент физическо лице, от физически лица в качеството им на представляващи и действителни собственици на капитала на юридическо лице.

    •    Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП за действителен собственик на капитала на юридическо лице. Тази декларация се попълва в случай, че клиента юридическо лице не е подал декларация по чл. 63, ал. 4 в Търговския регистър към Агенция по вписванията или ако действителните собственици не са вписани като съдружници или еднолични собственици на капитала на дружеството.

    •    Декларация по  чл. 66, ал. 2 от ЗМИП за произход на средствата при закупуване на недвижим имот, както  и при наемане на недвижим имот на стойност на месечния наем на или над 10 000 евро, която се попълва от физически и от юридически лица при спазване на съответните изисквания на закона за пълно, точно и ясно посочване на паричните средства, които ще бъдат използвани за покупка/наем на имота.

    •    Информационен въпросник за клиент юридическо или физическо лице.

Предоставените от вас документи, респективно копия на същите ще бъдат съхранявани надлежно и ще бъдат използвани единствено при извършване на проверки от компетентните държавни органи в лицето на Дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“. Поради което, обработването на личните данни за целите на превенцията на изпирането на пари и финансирането на тероризма се смята за въпрос от обществен интерес съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 и не може да бъде ограничено от изискванията на чл. 12 - 22 и чл. 34 от същия регламент (чл.83, ал. 2 ЗМИП). Можете да сте спокойни за сигурността на вашите лични данни, защото АГЕНЦИЯТА обработва вашите лични данни спазвайки всички изисквания на Закона за защита на личните данни и GDPR.

За Ваше улеснение представяме цялата информация относно обработваните категории лични данни, правните основания за обработването, категориите получатели и сроковете за съхранение за всяка една от целите на обработването в секция на сайта ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Съгласно чл. 4 от ЗМИП всички задължени лица (в т.ч. финансови институции, агенции за недвижими имоти, нотариуси, и други) са длъжни да идентифицират клиентите си чрез представяне на официален документ за самоличност и снемане на копие от него (чл. 53, ал. 1 от ЗМИП). Като идентификацията на лицата включва клиенти физически лица, законните представители и действителните собственици на търговските дружества. За юридическите лица, регистрирани по българския търговски закон се събират публично достъпни документи като актуална справка за общия статус на дружеството, актуален устав, дружествен договор и т.н., както и актуална справка на действителните собственици на капитала и представляващите дружеството. Съответните справки и документи се архивират и също се съхраняват за целите на посочените закони.

При сключване на Посреднически договор за покупко-продажба или Споразумение за гаранционен депозит чрез електронно изявление, електронен подпис или чрез друга форма без присъствието на клиента освен посочените документи е възможно да се изискват и допълнителни такива с оглед спазване на законовите разпоредби.

При възникнали въпроси от ваша страна не се колебайте да се свържете с нас!